كلمات قريبة

ترجمة و معنى ندرة في قاموس المعاني. قاموس عربي - فارسي

 1. ندرة :
  ندرة : کميابي

كلمات قريبة

 1. نَدَرَ :
  نَدَرَ : نَدْراً و نُدُوراً الشي ءُ : آن چيز از جوف چيزى ديگر بيرون افتاد و نمايان شد ، كمياب شد
  - الشي ءُ من موضعهِ : آن چيز از جاى خود در آمد و افتاد
  - فلانٌ من قومهِ : از ميان قوم خود بيرون رفت
  - تِ الشّجرةُ : درخت سبز شد
  - النّبَاتُ : گياه برگ در آورد
  - الرَّجُلُ : مرد
  - الرَّجُلُ فى فضلٍ او علمٍ : آن مرد در فضل و علم نمونه و كم نظير شد
  - الشي ءَ : « آنرا » آزمايش كرد . : النَّدْر : مرادف ( النَّادِر ) است . : النَّدَرَى : نفيس كمياب . : النُّدْرَة : كميابى ., لنَّدْرَة : مرادف ( النُّدْرَة ) است ، پاره اى از طلا و يا نقره كه در معدن يافت شود .
 2. نَدِيد:
  نَدِيد : ج نُدَدَاء [ ندّ ]: همتا و همسان و نظير .
 3. ندبة :
  ندبة : جاي زخم يا سوختگي , اثر گناه , شکاف , اثر زخم داشتن , اثر زخم گذاشتن
 4. نَدَحَ :
  نَدَحَ : نَدْحاً الشي ءَ : آن چيز را فراخ و گسترده كرد .
 5. ندد :
  محكوم كرد ، ناسزا گفت ، بد گفت ، تكذيب كرد ، رد كرد ، نكوهش كرد ، زشت خواند ( محكوم كرد )، بدنام كرد ، آبرو برد ، رسوا كرد
 6. نَدَبَة :
  نَدَبَة : ج نُدْب و جج نُدوب و أَنْداب : نشانه زخم كه بر روى پوست بدن مانده است .
 7. نَدَّدَ :
  نَدَّدَ : تَنْدِيداً [ ندّ ] بالشي ءِ : چيزى را در ميان مردم شايع كرد
  - بِفُلانٍ : به او دشنام و سخنان ناپسنديده گفت ، عيبهاى او را آشكار ساخت
  - صوتَه : صداى خود را بلند كرد
  - الإِبِلَ : شتران را پراكنده كرد .
 8. ندد به:
  ندد به : نصيحت کردن , پند دادن , اگاه کردن , متنبه کردن , وعظ کردن
 9. نَدْح :
  نَدْح : ج أَنْدَاح : بسيارى و فراخى ، زمين وسيع و گسترده ، پايه و دامنه كوه . : النِّدْح : آنچه كه از دور ديده شود ، سنگينى . : النُّدْحَة : زمين فراخ و گسترده . : النَّدْحَة : مرادف ( النُّدْحَة ) است .
 10. نُدْح :
  نُدْح : ج أَنْدَاح : مرادف ( النَّدْح ) است .
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني