Translation and Meaning of תקנה in Almaany English-Hebrew Dictionary

 1. regulation:
  תקנה , חוק , כלל ; בקרה , ניהול ; שליטה , פיקוח , ויסות
 2. regulation of legal effect:
  תקנה בת - פועל תחיקתי ( חקיקת משנה החלה על ציבור בלתי מסוים ומשנה את המצב המשפטי הנוהג )
 3. secundum legem:
  תקנה בהתאם לחוק ( תקנה המפרטת הסדר כללי שנקבע בחקיקה ראשית )
 4. standing order:
  הוראת קבע ( היתר לבנק למשוך מחשבון לקוח כספים באופן סדיר עבור גורם כלשהו ; הנחיה תמידית , תקנה שתוקפה איננו זמני ); פקודת קבע
 5. temporary order:
  הוראת שעה ( פסק - הלכה או תקנה בעלי תוקף זמני שלא לפי הנהוג בד " כ , חוק זמני , תקנה לזמן מוגבל )
 6. temporary provision:
  הוראת שעה ( פסק - הלכה או תקנה בעלי תוקף זמני שלא לפי הנהוג בד " כ , חוק זמני , תקנה לזמן מוגבל )
 7. uncorrectable:
  ללא תקנה , לא ניתן לתיקון
 8. unfixable:
  לא ניתן לתיקון , ללא תקנה
 9. unreformable:
  ללא תקנה , לא ניתן לתיקון