کلمات نزدیک

ترجمه و معنی رهان در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

 1. رهان :
  رهان : شرط ( بندي ) , موضوع شرط بندي , شرط بستن , نذر , شرط بندي کننده
 2. رِهانُ على:
  شرط ‌ بندي بر سر ، حساب كردن روي ، حساب باز كردن براي ، تكيه بر ، اعتماد بر ، اتكال بر
 3. رِهَان :
  رِهَان : مص « خيلُ الرِّهَانِ »: اسبهاى مسابقه كه بر آنها شرط بندند ؛ « هُما كَفَرَسَيْ رِهانٍ »: اين تعبير ضرب المثلى است براى دو چيز مساوى و نزديك بيكديگر .
 4. راهَنَ:
  راهَنَ : رِهَاناً و مُرَاهَنَةً [ رهن ] هُ على كذا : با او بر سر فلان چيز گرو بست
  - هُ على الخَيلِ : با او در اسب دوانى مسابقه داد .
 5. رَهْن:
  رَهْن : مص
  - ج رِهَان و رُهُون و رَهِين و رُهُن : گروگان كه معمولًا در برابر تأمين بدهى مى گيرند ، آنچه كه رهن شده باشد ، توقيف يا بازداشت مطلق هر چيزى ؛ « رَهْنٌ بِكَذا » : مقيد يا گرو به چيزى است ؛ « رَهْنَ كذا »: به انتظار چيزى ؛ « أودِعَ السَّجنَ رَهْنَ التحقيقِ » : بازداشت شد تا از او تحقيقات و بازپرسى شود ؛ « رَهْنَ اشَارتِهِ »: بفرمان او ، تحت تصرف و اوامر او .

کلمات نزدیک

 1. رَهْبَان:
  رَهْبَان : ج رَهَابِين و رَهَابِنة و رَهْبَانُون [ رهب ] : آنكه بسيار ترسد مانند ( الخَشيَان ) از ( خَشِيَ ).
 2. رَهُفَ:
  رَهُفَ : رَهَافَةً و رَهَفاً : تنگ يا نازك و زيبا شد .
 3. رِهْمَة:
  رِهْمَة : ج رِهَم و رِهَام : باران ريز و نرم و پيوسته .
 4. رُهَاق :
  رُهَاق : تعداد ، مقدار . مترادف ( الزُّهَاء ) است .
 5. رُهْبَان:
  رُهْبَان : ج رَهَابِين [ رهب ]: بمعناى ( الرّاهِب ) است .
 6. رِهَاق :
  رِهَاق : مترادف ( الزُّهَاء ) است ؛ « كانوا رِهَاق مائةٍ »: تعداد يكصد نفر بودند .
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني