ترجمه و معنی اسب نر در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی حصان اسب
عمومی حصان اسب نر
عمومی جبل مرکوب ( اسب
عمومی فرس النهر اسب ابي
عمومی فرس النهر , کرکدن اسب ابي
عمومی كركدن اسب ابي
عمومی ظهور الخيل برپشت اسب
عمومی طوق تنگ اسب
عمومی شاعر زره اسب
عمومی زي عليق اسب
عمومی حصان قوه اسب
عمومی حذاء نعل اسب
عمومی حذاء , حذوة الحصان نعل اسب
عمومی حذوة الحصان نعل اسب
عمومی مسدس کره اسب
عمومی ادر اسب اموخته
عمومی خاسر اسب بازنده
عمومی ظهور الخيل سوار بر اسب
عمومی حصان وابسته به اسب
عمومی ماجور اسب پير
عمومی ماجور , يشم اسب پير
عمومی يشم اسب پير
عمومی شاحن اسب جنگي
عمومی غشاش اسب چموش
عمومی حصان اسب دادن به
 _
 

مترجم سریع آنلاین

حمل تطبيق المعاني المجاني