ترجمه و معنی اسب نر در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی حصان اسب نر
عمومی ثور نر
عمومی ثور , زوج , مذکر نر
عمومی زوج نر
عمومی مذكر نر
عمومی حمار الا غ نر
عمومی شارة بوقلمون نر
عمومی هو جانور نر
عمومی ذكر جنس نر
عمومی ذکر جنس نر
عمومی حمار خر نر
عمومی كلب سگ نر
عمومی کلب سگ نر
عمومی اسد شير نر
عمومی ديك پرنده نر ( از جنس ماکيان )
عمومی ديک پرنده نر ( از جنس ماکيان )
عمومی ثور گاو نر
عمومی كبش گوسفند نر
عمومی کبش گوسفند نر
عمومی سمك الرنجة ماهي ازاد نر
عمومی سمک الرنجة ماهي ازاد نر
عمومی طائرة بدون طيار زنبور عسل نر
عمومی بندقية شاهين کوچک نر
عمومی ثور حيوانات نر بزرگ
عمومی ثور مثل گاو نر رفتارکردن

کلمات مرتبط

 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني