کلمات نزدیک

ترجمه و معنی اسهال در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی اسهال اسهال
عمومی اسهال , نافورة اسهال
عمومی نافورة اسهال
عمومی زحار اسهال خوني

کلمات مرتبط

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی فستان لباس اسموکينگ
عمومی قصَّرَ اسنكاف نمود
عمومی محور اسه
عمومی محور مهره اسه
عمومی اسمي اسمي
عمومی اسمي , مصاب بالربو اسمي
عمومی مصاب بالربو اسمي
عمومی اسم المصدر اسمي که از اضافه کردن ( يت ) به آخر فعل به دست مي ‌ آيد
عمومی مستندات اسناد
عمومی تزييف جعل اسناد
عمومی منسوب قابل اسناد
عمومی حقيبة کيف اسناد
عمومی تبادُلُ الوثائق مبادله اسناد
عمومی تَزويرُ الوَثائق جعل اسناد
عمومی دائرة الوثائق اداره اسناد
عمومی سِجلات تاريخية اسناد تاريخي
عمومی وثائق دبلوماسية اسناد سياسي
عمومی انسب اليه اسناد کردن
عمومی سَندات مالية اسناد مالي
عمومی وثائق متاحة اسناد موجود
عمومی موظف الوثائق مامور اسناد و مدارك
عمومی دائرة الوثائق اداره ثبت اسناد
عمومی وثائق متاحة اسناد در دست
عمومی كور الحداد اسناد ساختگي ساختن
عمومی کور الحداد اسناد ساختگي ساختن
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني