ترجمه و معنی اقنوم در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی ثالوث معتقد بوجود سه اقنوم در خداي واحد

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی قاري اقليمي
عمومی نظام حماية الأقليات سيستم حمايت از اقليتها
عمومی دامِغ اقناع ‌ كننده
عمومی أقنَعَ اقناع كرد
عمومی شاف ( الشافي ) اقناع كننده
عمومی قارة اقليم
عمومی قارة , نصف الکرة الارضية اقليم
عمومی نصف الكرة الارضية اقليم
عمومی حيوانات حيوانات يک اقليم
عمومی الأقليات الدينية اقليتهاي مذهبي
عمومی الاقليات الدينية اقليتهاي مذهبي
عمومی الجالية اقليتهاي مهاجر ( در يک کشور )
عمومی جالياتُ أجنبية اقليتهاي مهاجر
عمومی أقليات عنصرية اقليتهاي نژادي
عمومی الأقليات الإسلامية اقليتهاي مسلمان درکشورهاي غربي
عمومی الاقليات الاسلامية اقليتهاي مسلمان درکشورهاي غربي
عمومی الجاليات الإسلامية اقليتهاي مسلمان در کشورهاي غربي
عمومی الجاليات الاسلامية اقليتهاي مسلمان در کشورهاي غربي
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني