ترجمه و معنی انحطاط در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی انحدار انحطاط
عمومی انحدار , سقوط , مزلق , مستنقع , هبوط انحطاط
عمومی سقوط انحطاط
عمومی مزلق انحطاط
عمومی مستنقع انحطاط
عمومی هبوط انحطاط
عمومی التَردي انحطاط
عمومی آخذ في التردي رو به انحطاط
عمومی خَلاعَة انحطاط اخلاقي
عمومی على وشك السقوط در آستانه انحطاط
عمومی هاوَ ( الهاوي ) در حال انحطاط
عمومی رجعي انحطاط دهنده
عمومی على وشك السقوط در مرز انحطاط
عمومی انتكسَ انحطاط پيدا كرد
عمومی انحطاط انحطاط پيدا كردن
عمومی رَدَي انحطاط پيدا كرد
عمومی هَبَطَ انحطاط پيدا كرد
 _
 

مترجم سریع آنلاین

حمل تطبيق المعاني المجاني