ترجمه و معنی انحطاط در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی انحدار انحطاط
عمومی انحدار , سقوط , مزلق , مستنقع , هبوط انحطاط
عمومی سقوط انحطاط
عمومی مزلق انحطاط
عمومی مستنقع انحطاط
عمومی هبوط انحطاط
عمومی التَردي انحطاط
عمومی خَلاعَة انحطاط اخلاقي
عمومی رجعي انحطاط دهنده
عمومی على وشك السقوط در آستانه انحطاط
عمومی آخذ في التردي رو به انحطاط
عمومی انتكسَ انحطاط پيدا كرد
عمومی انحطاط انحطاط پيدا كردن
عمومی رَدَي انحطاط پيدا كرد
عمومی هَبَطَ انحطاط پيدا كرد
عمومی هاوَ ( الهاوي ) در حال انحطاط
عمومی على وشك السقوط در مرز انحطاط
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني