کلمات نزدیک

ترجمه و معنی بخشنده در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی رحيم بخشنده
عمومی رحيم , سخي , کريم , متبرع , مترف , متساهل , معطاء , وفير بخشنده
عمومی سخي بخشنده
عمومی كريم بخشنده
عمومی متبرع بخشنده
عمومی مترف بخشنده
عمومی متساهل بخشنده
عمومی معطاء بخشنده
عمومی وفير بخشنده
عمومی سمَح بخشنده
عمومی سَميح بخشنده
عمومی صَفُوح بخشنده
عمومی متبرع بخشنده
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني