ترجمه و معنی برد در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی فوز برد
عمومی فوز , مدي , وصول برد
عمومی مدي برد
عمومی وصول برد
عمومی مدي برد
عمومی مرمي برد
عمومی أدرَکَ پي برد
عمومی ادرك پي برد
عمومی أخَذَ عِلْماً بـ پي برد به
عمومی اخذ علما بـ پي برد به
عمومی انتبهَ إلي پي برد به
عمومی أخَذَ علما بـ ‌ پي برد به
عمومی أدرَك پي برد
عمومی فطَنَ إلي پي برد به
عمومی عاشَ به سر برد
عمومی عمليةُ إنزال جوي هلي ‌ برد
عمومی هُجومُ المظليين هلي ‌ برد
عمومی عاثَ ( عاث فسادا في ) را از بين برد
عمومی فَتَك بـ ‌ را از ميان برد
عمومی قضي على را از ميان برد
عمومی قَطعَ دابر كذا را از ميان برد
عمومی اِئْتَمَرَ بِأَمْرِه ( اِئْتَمَرَ لَهُ ) از او فرمان برد
عمومی أساء الظن بـ گمان بد برد به
عمومی محمول جوا هوا برد
عمومی احتسب گمان برد
 _
 

مترجم سریع آنلاین

حمل تطبيق المعاني المجاني