ترجمه و معنی برد در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی فوز برد
عمومی فوز , مدي , وصول برد
عمومی مدي برد
عمومی وصول برد
عمومی مدي برد
عمومی مرمي برد
عمومی عمليةُ إنزال جوي هلي ‌ برد
عمومی هُجومُ المظليين هلي ‌ برد
عمومی محمول جوا هوا برد
عمومی أدرَکَ پي برد
عمومی ادرك پي برد
عمومی احتسب گمان برد
عمومی احتسَبَ گمان برد
عمومی ارتسَمَ فرمان برد
عمومی اِستِساع لذت برد
عمومی اِستغرق ( وقتا ) زمان برد
عمومی اقتحَمَ يورش برد
عمومی اقتحَمَ حمله برد
عمومی اقتحَمَ هجوم برد
عمومی المدي البعيد دور برد
عمومی انصاع فرمان برد
عمومی على انفِراد فرو برد
عمومی اِئْتَمَرَ فرمان برد
عمومی أخضَعَ زيرپوشش برد
عمومی أدرَك پي برد
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني