کلمات نزدیک

ترجمه و معنی تعرض در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی غزو تعرض
عمومی عُدوان تعرض
عمومی تَطاوُلُ على تعرض به
عمومی مساس بـ تعرض به
عمومی حَرام مصون از تعرض
عمومی لا ينتهك مصون از تعرض
عمومی أساءَ تعرض كرد
عمومی تَحرَّشَ تعرض كرد
عمومی تَخَطي تعرض كرد
عمومی تَعدَّي على تعرض كرد به
عمومی سَطا تعرض كرد
عمومی إساءَةٌ تعرض كردن
عمومی ميثاق عدم اعتداء قرارداد عدم تعرض
عمومی ميثاق عدم الإعتداء قرارداد عدم تعرض
عمومی مستهدف مورد تعرض واقع شده
 _
 

مترجم سریع آنلاین

حمل تطبيق المعاني المجاني