کلمات نزدیک

ترجمه و معنی عنوان در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی تعليق عنوان
عمومی تعليق , رييس , صفة , عنوان , لقب , موضوع عنوان
عمومی رييس عنوان
عمومی صفة عنوان
عمومی عنوان عنوان
عمومی لقب عنوان
عمومی موضوع عنوان
عمومی رَمزُ عنوان
عمومی عنوانُ عنوان
عمومی تعليق عنوان دادن
عمومی دكتوراه عنوان دکتري
عمومی دکتوراه عنوان دکتري
عمومی بِصِفة به عنوان
عمومی بصفته كذا به عنوان
عمومی على سبَيل به عنوان
عمومی بُطولَة العالم عنوان قهرماني
عمومی عنوان عنوان گذاري
عمومی عنوان عنوان نوشتن
عمومی عنوان عنوان دادن به
عمومی نحة عنوان روي پاکت
عمومی أدْلي بِـ ( أبدي ) را عنوان کرد
عمومی ادلي بـ ( ابدي ) را عنوان کرد
عمومی عنوان صفحه عنوان کتاب
عمومی أدلي بـ ( أبدي ) را عنوان كرد
عمومی بِصِفة استشارية به عنوان مشاورت

کلمات مرتبط

 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني