کلمات نزدیک

ترجمه و معنی عنوان در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی تعليق عنوان
عمومی تعليق , رييس , صفة , عنوان , لقب , موضوع عنوان
عمومی رييس عنوان
عمومی صفة عنوان
عمومی عنوان عنوان
عمومی لقب عنوان
عمومی موضوع عنوان
عمومی رَمزُ عنوان
عمومی عنوانُ عنوان
عمومی بِصِفة به عنوان
عمومی بصفته كذا به عنوان
عمومی على سبَيل به عنوان
عمومی تعليق عنوان دادن
عمومی عنوان عنوان دادن به
عمومی دكتوراه عنوان دکتري
عمومی دکتوراه عنوان دکتري
عمومی أدْلي بِـ ( أبدي ) را عنوان کرد
عمومی ادلي بـ ( ابدي ) را عنوان کرد
عمومی أدلي بـ ( أبدي ) را عنوان كرد
عمومی بِصِفة استشارية به عنوان مشاورت
عمومی بِصِفة استشارية به عنوان مشاور
عمومی بِصِفة ‌ مستشار به عنوان مشاور
عمومی بصفة مستشار به عنوان مشاور
عمومی بصفة وزير به عنوان وزير
عمومی بصفة وزير به عنوان وزير

کلمات مرتبط

 _
 

مترجم سریع آنلاین

حمل تطبيق المعاني المجاني