کلمات نزدیک

ترجمه و معنی محصنه در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی زنا زناي محصن يا محصنه

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی موة محشر
عمومی بَعثَ محشوركرد
عمومی دارِسُ محصل
عمومی مخفي غير محسوسغ
عمومی زنا زناي محصن يا محصنه
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني