کلمات نزدیک

ترجمه و معنی مشحون در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی مفعم مشحون
عمومی مكدس مشحون
عمومی موسر مشحون
عمومی زاخِر ( بـ ) مشحون از
عمومی غَني بـ مشحون از
عمومی ملي بـ مشحون از
عمومی أترَعَ مشحون كرد
عمومی أَترَعَ مشحون ( لبريز ) کرد
عمومی اترع مشحون ( لبريز ) کرد
عمومی عَجَّ بـ مشحون شد از

کلمات مرتبط

 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني