کلمات نزدیک

ترجمه و معنی ناز در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی تصنع ناز
عمومی رَغد ناز و نعمت
عمومی لاطف ناز ونياز کردن
عمومی متاثر اميخته با ناز و تکبر
عمومی شراع با ناز وعشوه حرکت کردن

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی يوسفي نارنگي
عمومی خطا نارو زدن ( در بازي )
عمومی دردار نارون قرمز
عمومی برتقال نارنجي
عمومی حساس نازک نارنجي
عمومی جمرة رنگ نارنجي مايل به قرمز
عمومی ظالم ناروا
عمومی ظالم , غير شرعي , مرفوض ناروا
عمومی غير شرعي ناروا
عمومی مرفوض ناروا
عمومی زَهوق ناروا
عمومی تَخرَّص على ناروا گفت به
عمومی أَساءَ الاستخدام استفاده ناروا كرد
عمومی أَساءَ الاستعمال استفاده ناروا كرد
عمومی إساءَةٌ ‌ استخدام المنصب استفاده ناروا از پست و موقعيت
عمومی ألصَقَ به تهمة برچسب ناروا بر او زد
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني