كلمات قريبة

ترجمة و معنى شيب في قاموس المعاني. قاموس عربي - فارسي

 1. شِيب :
  شِيب : [ شيب ]: كوههاى سفيد از برف يا يخ
  - ( ح ): بچه ى كفتار از گرگ .
 2. شَيْب :
  شَيْب : [ شيب ]: مص ، پيرى ، سالخوردگى .
 3. شَائِب:
  شَائِب : ج شُيَّب [ شيب ]: فا ، آنكه موى سر او سفيد است ، سفيد موى .
 4. أَشْيَب:
  أَشْيَب : ج شِيب و شُيُب [ شيب ]: آنكه موى سر او سفيد باشد
  - مِنَ الأَيّام : روزهاى ابري و برفي .
 5. شَيَّبَ :
  شَيَّبَ : تَشْيِيباً [ شيب ] الحزنُ فلاناً و بفلانٍ : غم و اندوه فلاني را پير كرد .
 6. شابَ:
  شابَ : شَيْباً و شَيْبَةً و مَشِيباً [ شيب ]: موى او سفيد شد ؛ « شَابَتْ رُؤُسُ الأَكَام »: قلّه ى تپه ها از برف سفيد شد .

كلمات قريبة

 1. شيَاف :
  شيَاف : [ شوف ]: داروئى است كه در چشم ريزند .
 2. شَاة:
  شَاة : ج شاءٌ و شِيَاه و شِوَاه و أَشَاوِه و شِيه و شِيَّة و شَوِيّ [ شوه ] ( ح ): واحد گوسفند است براى مذكر و مؤنث .
 3. شَيَال :
  شَيَال : [ شيل ]: باربر ، حمّال .
 4. شِيَالة :
  شِيَالة : [ شيل ]: باربرى ، حمّالي .
 5. شَيَالة :
  شَيَالة : [ شيل ]: پارچه ى دستگيره كه با آن ديگ را از روى آتش بردارند .
 6. شيال :
  شيال : تحريک احساسات , تجديد و احياي روحيه , بند شلوار , خط ابرو , بابست محکم کردن , محکم بستن , درمقابل فشار مقاومت کردن , اتل
 7. شَاهِين:
  شَاهِين : ج شَوَاهِين و شَيَاهِين ( ح ): شاهين ، پرنده ايست از تيره ى بازهاى شكارى و داراى دو بال دراز است ، شاهين ترازو اين واژه فارسى است .

 _
 

المترجم الفوري