كلمات قريبة

كلمات قريبة

 1. قَحَطَ :
  قَحْطاً هُ : او را به سختى زد
  - المَطَرُ : باران نيامد
  - الوَحْلَ و نَحْوَهُ : گِل و لاى را با خود بُرد و از آن چيزى باقى نگذاشت
  - قَحْطاً و قَحَطاً و قُحُوطاً العامُ : آن سال خشك و بى باران شد .
 2. قَحَفَ :
  قَحْفاً هُ : كاسه سر او را شكست
  - الرُّمّانَةَ : پوست انار را كند
  - قُحَافاً : سُرفه كرد
  - الحَبَّ : دانه ها را پخش كرد
  - فِى الإِناءِ : آنچه را كه در ظرف بود خورد و يا نوشيد
  - قَحَافاً و قَحْفاً الشَّي ءَ : آن چيز را با خود كشانيد و بُرد .
 3. قَحِط :
  من الأَعوام : سالى كه در آن باران نيامده باشد .
 4. قَحِطَ :
  قَحَطاً : قَحطى و خشكى شد
  - قَحْطاً البَلَدُ : شهر در اثر نيامدن باران خشك شد
  - قَحْطاً و قَحَطاً و قُحُوطاً العامُ : آن سال خشك و بى باران شد .
 5. قَحْط :
  نايابى و يا كميابى مواد غذائى .
 6. قَحَّطَ :
  تَقْحِيطاً [ قحط ] القِدْرَ و غيرَها عند العامَّة : آنچه از غذا كه در ته ديگ چسبيده بود را كند .
 7. قُحَاف :
  سيل سخت كه همه چيز را با خود ببرد .
 8. قُحَافَة :
  آنچه كه از ميان رفته باشد .
 9. قُحَال :
  گونه اى بيمارى كه در گوسفندان پديد آيد و باعث خشك شدن پوست آنها شود .
 10. قُحِطَ :
  قَحْطاً و قَحَطاً و قُحُوطاً العامُ : مُرادف ( قَحَطَ ) است
  - قَحْطاً الْبَلَدُ : شهر در اثر نيامدن باران خشك شد .
 11. قِحَاف :
  سخت نوشيدن .
 12. قِحْف :
  ج أَقْحَاف و قُحُوف و قِحَفَة : استخوان بالاى پيشانى سر ، آنچه از كاسه سر كه شكاف برداشته و يا جدا شده باشد ، كاسه چوبى بسان كاسه سر كه به شكل نيمى از قدح باشد .


 

المترجم الفوري