كلمات قريبة

كلمات قريبة

 1. نَدْبَة : مؤنث ( النَدْب ) است ، اسم مره است | - ج نُدْب و جج نُدُوب و أنداب : مرادف ( النَدَبَة ) است .:
 2. النَّدْبَة : مؤنث ( النَّدْب ) است ، اسم مرّه است | - ج نُدْب و جج نُدُوب و أنداب : مرادف ( النَّدَبَة ) است .:
 3. نَدَب :
  مص ، و - ج نُدُب : اثر زخم
  - ج أنداب : كمانى كه با سرعت تير را رها كند ، خطر گروگان گيرى در آنچه كه بر سر آن شرط بندى شود زيرا از آنِ برنده مى شود . : النُّدْبَة : ذكر و شمارش خوبيهاى مرده ، اسم است از نَدَبَ براى كسيكه به جنگ فرستاده مى شود .
 4. نَدَبَ :
  نَدْباً فلاناً للأَمر أو إلى الأَمر : او را بكارى فرا خواند و انجام آن را از او خواست
  - هُ الى الحرب : او را به جنگ فرستاد
  - الميتَ : بر مرده گريست و خوبيهاى او را برشمرد ؛ « يَنْدُبُ حظَّهُ »: از بخت بد خويش شكايت دارد .
 5. نَدَبَة :
  ج نُدْب و جج نُدوب و أَنْداب : نشانه زخم كه بر روى پوست بدن مانده است .
 6. نَدَحَ :
  نَدْحاً الشي ءَ : آن چيز را فراخ و گسترده كرد .
 7. نَدَرَ :
  نَدْراً و نُدُوراً الشي ءُ : آن چيز از جوف چيزى ديگر بيرون افتاد و نمايان شد ، كمياب شد
  - الشي ءُ من موضعهِ : آن چيز از جاى خود در آمد و افتاد
  - فلانٌ من قومهِ : از ميان قوم خود بيرون رفت
  - تِ الشّجرةُ : درخت سبز شد
  - النّبَاتُ : گياه برگ در آورد
  - الرَّجُلُ : مرد
  - الرَّجُلُ فى فضلٍ او علمٍ : آن مرد در فضل و علم نمونه و كم نظير شد
  - الشي ءَ : « آنرا » آزمايش كرد . : النَّدْر : مرادف ( النَّادِر ) است . : النَّدَرَى : نفيس كمياب . : النُّدْرَة : كميابى ., لنَّدْرَة : مرادف ( النُّدْرَة ) است ، پاره اى از طلا و يا نقره كه در معدن يافت شود .
 8. نَدُبَ :
  نَدَابَةً الرجُلُ : زيرك و تيزهوش شد .
 9. نَدِبَ :
  نَدَباً و نُدُوباً و نُدُوبَةً الظهْرُ : بر روى كمر نشانه هائى از زخم پديد آمد
  - نَدَباً الجرحُ : آثار زخم بر روى پوست سفت و زمخت شد .
 10. نَدْب :
  مص
  - ج نُدُوب و نُدَبَاء : آنكه بسوى فضائل شتابان باشد ، مرد ظريف و بىلايش ، آنكه در بر آوردن نياز خود سبكبال باشد ؛ « فَرسٌ نَدْبٌ » اسب بانشاط و تندرو .
 11. نَدْح :
  ج أَنْدَاح : بسيارى و فراخى ، زمين وسيع و گسترده ، پايه و دامنه كوه . : النِّدْح : آنچه كه از دور ديده شود ، سنگينى . : النُّدْحَة : زمين فراخ و گسترده . : النَّدْحَة : مرادف ( النُّدْحَة ) است .
 12. نَدَّدَ :
  تَنْدِيداً [ ندّ ] بالشي ءِ : چيزى را در ميان مردم شايع كرد
  - بِفُلانٍ : به او دشنام و سخنان ناپسنديده گفت ، عيبهاى او را آشكار ساخت
  - صوتَه : صداى خود را بلند كرد
  - الإِبِلَ : شتران را پراكنده كرد .
 13. نُدْح :
  ج أَنْدَاح : مرادف ( النَّدْح ) است .
 14. ندبة :
  جاي زخم يا سوختگي , اثر گناه , شکاف , اثر زخم داشتن , اثر زخم گذاشتن
 15. ندد به:
  نصيحت کردن , پند دادن , اگاه کردن , متنبه کردن , وعظ کردن


 

المترجم الفوري