كلمات قريبة

كلمات قريبة

 1. وَقَفَ :
  وَقْفاً و وُقُوفاً : ايستاد
  - فى المسألةِ : در موضوع شك كرد
  - القارئُ على الكلمة : خواننده در قرائت خود آخر كلمه را ساكن كرد و آنرا به كلمه بعد وصل نكرد
  - على الأمرِ : آن امر را فهميد و آگاه شد
  - وَقْفاً الدابَّةَ : ستور را از راه رفتن متوقف كرد
  - هُ عن الشي ءِ : او را از آن چيز منع كرد
  - فى وجههِ : در روى او ايستاد و اعتراض كرد ؛ « لا يَقِفُ دونهُ شي ءٌ »: چيزى جلوى او را نميگيرد ، چيزى مانع آن نميشود
  - على الحياد : بى طرف شد و به هيچ جهت يا گروهى گرايش نداشت
  - الدّارَ : خانه را در راه خدا وقف كرد
  - « وقفها لهُ و عليه » : خانه را بنام او وقف كرد
  - الأمرَ على حضور فلانٍ : كار را موكول به حضور فلانى دانست و آنرا نگهداشت
  - هُ على الذَّنْبِ : او را بر گناه آگاه كرد
  - القِدْرَ بالميقاف : با قاشق چوبى ديگ را بهم زد تا از جوش بيفتد
  - عليهِ : او را مشاهده كرد
  - وِقِّيفَى النّصرانى : با مسيحيت پيمان بست .
 2. وَقَل :
  سنگريزه ، بيخ شاخه هاى بريده نخل خرما كه بالا رونده به كمك آنها به آسانى از درخت بالا رود .
 3. وَقَلَ :
  وَقْلًا : يك پاى خود را بلند كرد و پاى ديگر را بر زمين ثابت نمود
  - فى الجَبَل : از كوه بالا رفت .
 4. وَقُل :
  من الخيل : اسبى كه از كوه بالا رود .
 5. وَقْف :
  مص ، بريدن كلمه از كلمه ما بعد خود ، دستبند ساخته شده از عاج يا هر گونه دستبند
  - عند اهل العروض : ساكن كردن هفتمين حرف متحرك از جزء مانند ساكن كردن تاء در مفعولات
  - من التُّرْس : سپرى كه دور آن از شاخ يا آهن ساخته شده باشد
  - ج أوقاف و وقوف عند الفقهاء : حبس كردن عين ملك و مصرف منفعت آن در راه خدا كه بر آن ( وقف ) اطلاق مى شود .
 6. وَقْفَة :
  اسم مرّة از ( وَقَفَ ) است ، شك و ترديد
  - من التّرس : مرادف ( الوَقْف ) سپرى كه دور آن شاخ يا آهن ساخته شده باشد .
 7. وَقْواق :
  [ وقوق ]: ترسو
  - ( ح ): پرنده اى كه تخم خود را زير بال نگه نمى دارد و آنرا در آشيانه برخى ديگر از مرغان مىفكند - عند العَامّة : در زبان متداول بمعناى مردى است كه هذيان گويد و سخن بى اعتبار بر زبان آورد .
 8. وَقَّفَ :
  تَوْقِيفا [ وقف ] هُ : او را ايستاند ، باز داشت كرد
  - القارِئَ : مواضع وقف را به خواننده آموزش داد
  - الدابَّة : ستور را نگهداشت
  - الجيشُ : لشكريان يكى پس از ديگرى ايستادند ،
  - الفرسَ : اسب را از راه رفتن باز داشت
  - المرأةَ : بر دست زن دستبند آويخت
  - السَّرْجَ : زين را به گونه اى درست كرد كه پشت را زخم نكند
  - الحديثَ : حديث و سخن را بيان نمود
  - المرأةُ يَدَيْهَا بالَحنّاء : زن دستهاى خود را حنا بست
  - فلاناً على ذَنْبِه : او را به گناهش آگاه كرد .
 9. وُقْنَة :
  ج وُقنات : آشيانه پرنده .
 10. وقف :
  ايستادن , موقوف شدن , دست کشيدن , گرفتن , وقفه , ايست , توقف
 11. وقفة :
  مطرح کردن , گذاردن , قراردادن , اقامه کردن , ژست گرفتن , وانمود شدن , قيافه گرفتن , وضع , حالت , ژست , قيافه گيري براي عکسبرداري , ) سوال پيچ کردن باسلوال گير انداختن
 12. وقواق :
  فاخته , صداي فاخته دراوردن , ديوانه


 

المترجم الفوري