کلمات نزدیک

کلمات نزدیک

 1. ازْرَاقَّ :
  ازْرِيقَاقاً [ زرق ]: به رنگ كبود و آبى درآمد
  - تُ عَيْنُهُ نَحوي : گوشه چشم خود را بسوى من دوخت و سفيدى آن آشكار شد .
 2. ازْرَبَّ :
  ازْرِبَاباً [ زرب ] النباتُ : گياه زرد شد ، سرخ مايل به سبزى شد .
 3. ازْرَقَّ :
  ازْرِقاقاً [ زرق ]: به رنگ آبى يا نيلگون درآمد
  - تْ عينه نحوى : مرادف ( أزرقت ) است .
 4. ازْعَارَّ :
  ازعِيرَاراً [ زعر ]: به معناى ( ازْعَرَّ ) است .
 5. ازعاج :
  دلخوري , ازار , اذيت , ممانعت , ازردگي , رنجش , رنجش اور , بي ارام کردن , ناراحت کردن , اسوده نگذاشتن , اشفتن , مضطرب ساختن , بي قراري , ناارامي , زحمت , ناراحتي , دردسر , ناسازگاري , ناجوري , نامناسبي , اسيب , اسباب زحمت
 6. ازرق :
  ابي , نيلي , مستعد افسردگي , داراي خلق گرفته اسمان , اسمان نيلگون
 7. ازرع :
  کشت کردن , زراعت کردن ( در ) , ترويج کردن


 

مترجم سریع آنلاین