کلمات نزدیک

معنی رهان در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

  1. رِهَان :
    مص « خيلُ الرِّهَانِ »: اسبهاى مسابقه كه بر آنها شرط بندند ؛ « هُما كَفَرَسَيْ رِهانٍ »: اين تعبير ضرب المثلى است براى دو چيز مساوى و نزديك بيكديگر .
  2. رهان :
    شرط ( بندي ) , موضوع شرط بندي , شرط بستن , نذر , شرط بندي کننده

کلمات نزدیک 

مترجم سریع آنلاین