کلمات نزدیک

معنی لحام در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

  1. لَحَام :
    ج لَحَّامُون : گوشت فروش ، قصاب .
  2. لِحَام :
    آنچه كه با آن فلزات را جوش دهند .
  3. لحام :
    جوشکاري کردن , جوش دادن , پيوستن , جوش , جوشکار , ماشين جوشکاري

کلمات نزدیک 

مترجم سریع آنلاین