کلمات نزدیک

معنی معيل در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

  1. مُعَيَل :
    [ عيل ]: « رجُلٌ مُعَيَّلٌ »: مرد صاحب عائله .
  2. مُعِيل :
    [ عول ]: عيالمند ، آزمند .
  3. مُعْيِل :
    [ عيل ]: كسيكه افراد تحت تكفل او بسيار شده باشند .

کلمات نزدیک 

مترجم سریع آنلاین