کلمات نزدیک

ترجمه و معنی مفصل در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

 1. مَفْصِل :
  ج مَفَاصِل [ فصل ]: مفصل ميان دو استخوان بدن .
 2. مُفَصَل :
  [ فصل ]: مفع ، شامل تمام قسمتها از مجموعه اى ؛ « مُفَصَّلًا » و « بيانٌ مُفَصّل »: تفصيل كلام .
 3. مِفْصَل :
  [ فصل ]: زبان .
 4. مفصل :
  درزه , بند گاه , بند , مفصل , پيوندگاه , زانويي , جاي کشيدن ترياک با استعمال نوشابه , لولا , مشترک , توام , شرکتي , مشاع , شريک , متصل , کردن , خرد کردن , بند بند کردن , مساعي مشترک , بند انگشت ( مخصوصا برامدگي پنج انگشت ) , قوزک پا يا پس زانوي چهار پايان , برامدگي يا گره گياه , قرحه روده , تن در دادن به , تسليم شدن , مشت زدن
 5. مفصل :
  پر جزءيات , بتفصيل

کلمات نزدیک

 1. مَفْزُور :
  [ فزر ]: مفع ، كسيكه شكاف بر پشت يا سينه دارد ، شخص خميده پشت .
 2. مَفْسَدَة :
  ج مَفَاسِد [ فسد ]: ريشه فساد يا علت فساد .
 3. مَفْصَد :
  [ فصد ]: نيشتر .
 4. مُفْصِح :
  [ فصح ]: واضح و روشن ؛ « يومٌ مُفْصِحٌ »: روز روشن و بدون ابر .
 5. مِفْصَال :
  [ فصل ]: مرد قاطع و يا جدا كننده .


 

مترجم سریع آنلاین