کلمات نزدیک

ترجمه و معنی ادب در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی اسلوب ادب
عمومی تصرف ادب نگاهداشتن
عمومی مجاملة ادب ومهرباني
عمومی ادب ادب وهنر
عمومی عاقب ادب کردن
عمومی قشرة ادم جسور و بي ادب
عمومی محترم با ادب
عمومی محترم , مهذب , مودب با ادب
عمومی مهذب با ادب
عمومی مودب با ادب
عمومی بربري بي ادب
عمومی بربري , خشن , عديم الاحترام , عنيف , فظ , وقح بي ادب
عمومی خشن بي ادب
عمومی عديم الاحترام بي ادب
عمومی عنيف بي ادب
عمومی فظ بي ادب
عمومی وقح بي ادب


 

مترجم سریع آنلاین