معنی اسب نر در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی حصان اسب نر

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی ترجل از اسب پياده شدن
عمومی قبرة از روي مانع باپرش اسب جهيدن
عمومی مصعد اسانسور
عمومی حرية اساني
عمومی حرية , سهولة اساني
عمومی سهولة اساني
عمومی استراحة اسايش
عمومی استراحة , راحة , رفاهية اسايش
عمومی راحة اسايش
عمومی رفاهية اسايش
عمومی اغاثة اسايش خاطر
عمومی اغاثة , امن , هدوء اسايش خاطر
عمومی امن اسايش خاطر
عمومی هدوء اسايش خاطر
عمومی راحة اسايش دادن
عمومی دار العجزة اسايشگاه
عمومی دار العجزة , مصحة اسايشگاه
عمومی مصحة اسايشگاه
عمومی حصان اسب
عمومی فرس النهر اسب ابي
عمومی فرس النهر , کرکدن اسب ابي
عمومی كركدن اسب ابي
عمومی ادر اسب اموخته
عمومی خاسر اسب بازنده
عمومی شاحن اسب جنگي


 

مترجم سریع آنلاین