ترجمه و معنی اسب نر در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی حصان اسب
عمومی جبل مرکوب ( اسب
عمومی فرس النهر اسب ابي
عمومی فرس النهر , کرکدن اسب ابي
عمومی كركدن اسب ابي
عمومی ترجل از اسب پياده شدن
عمومی ظهور الخيل برپشت اسب
عمومی طوق تنگ اسب
عمومی موكب دسته اسب سواران
عمومی موکب دسته اسب سواران
عمومی شاعر زره اسب
عمومی خبب سوار اسب ( چهارنعل رونده ) شدن
عمومی حصان سوار اسب کردن
عمومی فارس سوارکار اسب دواني شدن
عمومی زي عليق اسب
عمومی حصان قوه اسب
عمومی ساحة الالعاب ميدان اسب دواني
عمومی حذاء نعل اسب
عمومی حذاء , حذوة الحصان نعل اسب
عمومی حذوة الحصان نعل اسب
عمومی مسدس کره اسب
عمومی قنطور حيوان افسانه اي با بالا تنه انسان وپايين تنه اسب
عمومی ادر اسب اموخته
عمومی كشك جاي ايستادن اسب در طويله
عمومی کشک جاي ايستادن اسب در طويله

 _
 

مترجم سریع آنلاین