ترجمه و معنی اسب نر در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی ترجل از اسب پياده شدن
عمومی قبرة از روي مانع باپرش اسب جهيدن
عمومی حصان اسب
عمومی فرس النهر اسب ابي
عمومی فرس النهر , کرکدن اسب ابي
عمومی كركدن اسب ابي
عمومی ادر اسب اموخته
عمومی خاسر اسب بازنده
عمومی شاحن اسب جنگي
عمومی حصان اسب دادن به
عمومی حصان اسب دار کردن
عمومی فارس اسب دواني کردن
عمومی خيال اسب سوار
عمومی خيال , فارس اسب سوار
عمومی فارس اسب سوار
عمومی فارس اسب سوار حرفه اي
عمومی فرسي اسب مانند
عمومی زلاجة اسب مردني
عمومی حصان اسب نر
عمومی صياد اسب يا سگ شکاري
عمومی مقص اسب يا کشتي تندرو
عمومی ماجور اسب پير
عمومی ماجور , يشم اسب پير
عمومی يشم اسب پير
عمومی فرس اسب پير و وامانده


 

مترجم سریع آنلاین