کلمات نزدیک

ترجمه و معنی اسهال در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی اسهال اسهال
عمومی اسهال , نافورة اسهال
عمومی نافورة اسهال
عمومی زحار اسهال خوني

کلمات مرتبط

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی اسمي اسمي
عمومی اسمي , مصاب بالربو اسمي
عمومی مصاب بالربو اسمي
عمومی مستندات اسناد
عمومی محور اسه
عمومی فستان لباس اسموکينگ
عمومی وثائق اراءه اسناد يا مدارک
عمومی تزييف جعل اسناد
عمومی ارشيف ضبط اسناد و اوراق بايگاني
عمومی منسوب قابل اسناد
عمومی حقيبة کيف اسناد
عمومی تبادُلُ الوثائق مبادله اسناد
عمومی تَزويرُ الوَثائق جعل اسناد
عمومی دائرة الوثائق اداره اسناد
عمومی موظف الوثائق مامور اسناد و مدارك
عمومی محور مهره اسه
عمومی الوثائق التي كشفت اسناد به دست آمده
عمومی قامَ بتوزيع الوثائق اقدام به پخش اسناد كرد
عمومی سِجلات تاريخية اسناد تاريخي
عمومی دائرة الوثائق اداره ثبت اسناد
عمومی وثائق متاحة اسناد در دست
عمومی سَلَّمَ الوثائق اسناد را واگذار كرد
عمومی كور الحداد اسناد ساختگي ساختن
عمومی کور الحداد اسناد ساختگي ساختن
عمومی وثائق دبلوماسية اسناد سياسي

 _
 

مترجم سریع آنلاین