کلمات نزدیک

ترجمه و معنی اسهال در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی اسهال اسهال
عمومی اسهال , نافورة اسهال
عمومی نافورة اسهال
عمومی زحار اسهال خوني

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی وثائق اراءه اسناد يا مدارک
عمومی أدرَجَ اسمَهُ في قائمَة اسمش را در ليست نوشت
عمومی ادرج اسمه في قائمة اسمش را در ليست نوشت
عمومی اسمي اسمي
عمومی اسمي , مصاب بالربو اسمي
عمومی مصاب بالربو اسمي
عمومی اسم المصدر اسمي که از اضافه کردن ( يت ) به آخر فعل به دست مي ‌ آيد
عمومی كور الحداد اسناد ساختگي ساختن
عمومی کور الحداد اسناد ساختگي ساختن
عمومی انسب اليه اسناد کردن
عمومی محور اسه
عمومی تزييف جعل اسناد
عمومی ارشيف ضبط اسناد و اوراق بايگاني
عمومی منسوب قابل اسناد
عمومی فستان لباس اسموکينگ
عمومی محور مهره اسه
عمومی حقيبة کيف اسناد


 

مترجم سریع آنلاین