ترجمه و معنی اطلس در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی حرير اطلس
عمومی اطلس مهره ء اطلس
عمومی عبر الاطلسي انطرف اقيانوس اطلس

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی إشعارٌ اطلاعيه
عمومی إفادَة اطلاعيه
عمومی بلاغ اطلاعيه
عمومی بيان اطلاعيه
عمومی تَصريح اطلاعيه
عمومی تنوية اطلاعيه
عمومی ملصق اطلاعيه
عمومی وكالة ( دائرة ) استخبارات سرويس اطلاعاتي اداره اطلاعات
عمومی اداره المخابرات سرويس اطلاعاتي
عمومی اِستخلاص المعلومات تخليه اطلاعاتي به دست آوردن اطلاعات
عمومی استخلاص معلومات تخليه اطلاعاتي
عمومی حَصَل على معلومات به اطلاعاتي دست يافت
عمومی مخابرات سرويس اطلاعاتي
عمومی تناهي إليه الخبر ( تناهي إلي سمعه ) به اطلاعش رسيد
عمومی أبدي جهلاً تامَّاً اظهار بي اطلاعي کامل کرد
عمومی ابدي جهلا تاما اظهار بي اطلاعي کامل کرد
عمومی أبدى جهلاً تاماً اظهار بي ‌ اطلاعي كامل كرد
عمومی تقرير الشرطة اطلاعيه پليس
عمومی بَلاغُ حربي اطلاعيه جنگي
عمومی عَلَّق منشورا ( إعلانا ) على اطلاعيه ‌ اي چسباند بر
عمومی انتزعَ من الأسير معلومات اطلاعاتي را از اسير كسب كرد
عمومی انتزعَ من الأسير معلومات اسير را تخليه اطلاعاتي كرد
عمومی قَدَّم معلومات اطلاعاتي را در اختيار گذاشت
عمومی إطلاق اطلاق كردن
عمومی تلقي معلومات اطلاعاتي كسب كرد

 _
 

مترجم سریع آنلاین