ترجمه و معنی اطلس در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی حرير اطلس
عمومی عبر الاطلسي انطرف اقيانوس اطلس
عمومی اطلس مهره ء اطلس

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی استخلاص المعلومات تخليه اطلاعاتى ( كسب اطلاعات از فرد اعزام شده به خارج به هنگام برگشت )
عمومی إدارة الإعلامِ اداره اطلاع رساني
عمومی ادارة الاعلام اداره اطلاع رساني
عمومی إدارهُ المخابراتِ ( الاستخباراتِ ) اداره اطلاعات
عمومی اداره المخابرات ( الاستخبارات ) اداره اطلاعات
عمومی تقييم المعلومات ارزيابي اطلاعات
عمومی حقيقة اطلا ع
عمومی حقيقة , معرفة , معلومات , نصيحة اطلا ع
عمومی معرفة اطلا ع
عمومی معلومات اطلا ع
عمومی نصيحة اطلا ع
عمومی اعلم اطلا ع دادن
عمومی ضلل اطلا ع غير صحيح دادن
عمومی راس اطلا ع منحرمانه
عمومی دليل اطلا ع نامه
عمومی بيانات اطلا عات
عمومی بيانات , معلومات اطلا عات
عمومی معلومات اطلا عات
عمومی حقق فيه اطلا عات مقدماتي بدست اوردن
عمومی بيان اطلا عيه رسمي يا اداري
عمومی إِحَاطَة اطلاع
عمومی احاطة اطلاع
عمومی أَحاطَهُ عِلْماً بِـ اطلاع داد به او از
عمومی احاطه علما بـ اطلاع داد به او از
عمومی أَحاطَ بِهِ ( أَحاطَ بِهِ عِلْماً ) اطلاع يافت از آن ( او )


 

مترجم سریع آنلاین