معنی اطلس در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی حرير اطلس
عمومی عبر الاطلسي انطرف اقيانوس اطلس
عمومی اطلس مهره ء اطلس

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی


 

مترجم سریع آنلاین