کلمات نزدیک

ترجمه و معنی اغماض در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی بتسامح اغماض کننده
عمومی بتسامح , متسامح اغماض کننده
عمومی متسامح اغماض کننده

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی تلقح اغشتن
عمومی تلقح , شبع , لقن , مسحة اغشتن
عمومی شبع اغشتن
عمومی لقن اغشتن
عمومی مسحة اغشتن
عمومی تلميح اغفال
عمومی تلميح , هلوسة اغفال
عمومی هلوسة اغفال
عمومی اخدع اغفال کردن
عمومی اخدع , ستارة اغفال کردن
عمومی ستارة اغفال کردن
عمومی باون اغل
عمومی باون , قلم اغل
عمومی قلم اغل
عمومی باون اغل حيوانات گمشده وضاله
عمومی غيبوبة اغماء
عمومی غيبوبة , فاقد الوعي اغماء
عمومی فاقد الوعي اغماء
عمومی قلم حيوانات اغل
عمومی خذلان وارستگي از اغفال
عمومی كلس چسبناک کردن اغشتن
عمومی کلس چسبناک کردن اغشتن
عمومی دفتيريا گلو درد به اغشاء کاذب


 

مترجم سریع آنلاین