کلمات نزدیک

معنی اقنوم در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی ثالوث معتقد بوجود سه اقنوم در خداي واحد

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی


 

مترجم سریع آنلاین