کلمات نزدیک

ترجمه و معنی اقنوم در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی ثالوث معتقد بوجود سه اقنوم در خداي واحد

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی مادة اقلا م
عمومی تفصيل اقلا م ريز
عمومی اقلية اقليت
عمومی الأقليات الدينية اقليتهاي مذهبي
عمومی الاقليات الدينية اقليتهاي مذهبي
عمومی الجاليات الإسلامية اقليتهاي مسلمان در کشورهاي غربي
عمومی الجاليات الاسلامية اقليتهاي مسلمان در کشورهاي غربي
عمومی الأقليات الإسلامية اقليتهاي مسلمان درکشورهاي غربي
عمومی الاقليات الاسلامية اقليتهاي مسلمان درکشورهاي غربي
عمومی الجالية اقليتهاي مهاجر ( در يک کشور )
عمومی قارة اقليم
عمومی قارة , نصف الکرة الارضية اقليم
عمومی نصف الكرة الارضية اقليم
عمومی قاري اقليمي
عمومی فصل به اقلا م نوشتن
عمومی حزب المعارضة حزب اقليت پارلمان
عمومی حيوانات حيوانات يک اقليم
عمومی غيتو محل کوچکي از شهر که محل سکونت اقليت هااست
عمومی الجبهة المعارضة نمايندگان جناح اقليت ( در پارلمان )


 

مترجم سریع آنلاین