ترجمه و معنی اموزنده در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی تعليمي اموزنده
عمومی تعليمي , غني بالمعلومات المفيدة , مدرب , مطلع اموزنده
عمومی غني بالمعلومات المفيدة اموزنده
عمومی مدرب اموزنده
عمومی مطلع اموزنده

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی تعليمي اموزشي
عمومی مدرب اموزشيار
عمومی مدرب اموزگار
عمومی مدرب , معلم اموزگار
عمومی معلم اموزگار
عمومی فصل اموزگان
عمومی قاعة الدروس اموزگاه
عمومی قسم اداره گروه اموزشي

 _
 

مترجم سریع آنلاین