ترجمه و معنی اموزنده در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی تعليمي اموزنده
عمومی تعليمي , غني بالمعلومات المفيدة , مدرب , مطلع اموزنده
عمومی غني بالمعلومات المفيدة اموزنده
عمومی مدرب اموزنده
عمومی مطلع اموزنده

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی قسم اداره گروه اموزشي
عمومی تعليمي اموزشي
عمومی مدرب اموزشيار
عمومی مدرب اموزگار
عمومی مدرب , معلم اموزگار
عمومی معلم اموزگار
عمومی فصل اموزگان
عمومی قاعة الدروس اموزگاه


 

مترجم سریع آنلاین