ترجمه و معنی اميد در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی امل اميد
عمومی امل , توقع , ثقة اميد
عمومی توقع اميد
عمومی ثقة اميد
عمومی مستميت بي اميد
عمومی رمادي نا اميد
عمومی خب امل نا اميد کردن


 

مترجم سریع آنلاین