ترجمه و معنی انحطاط در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی انحدار انحطاط
عمومی انحدار , سقوط , مزلق , مستنقع , هبوط انحطاط
عمومی سقوط انحطاط
عمومی مزلق انحطاط
عمومی مستنقع انحطاط
عمومی هبوط انحطاط
عمومی رجعي انحطاط دهنده


 

مترجم سریع آنلاین