کلمات نزدیک

ترجمه و معنی بخشنده در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی رحيم بخشنده
عمومی رحيم , سخي , کريم , متبرع , مترف , متساهل , معطاء , وفير بخشنده
عمومی سخي بخشنده
عمومی كريم بخشنده
عمومی متبرع بخشنده
عمومی مترف بخشنده
عمومی متساهل بخشنده
عمومی معطاء بخشنده
عمومی وفير بخشنده


 

مترجم سریع آنلاین