کلمات نزدیک

ترجمه و معنی تعرض در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی غزو تعرض

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی منظم الحرارة الت تعديل گرما
عمومی منظم الحرارة بوسيله الت تعديل گرماکنترل کردن
عمومی بريد تعجيل
عمومی استعجل تعجيل كرد
عمومی استطلاع الراي تعداد اراء اخذ اراء ( معمولا بصورت جمع )
عمومی سكان تعداد مردم
عمومی سکان تعداد مردم
عمومی معدل الولادات تعداد مواليد
عمومی بعض تعدادي
عمومی انتهك تعدي
عمومی انتهک , توغل , سيء , ظلم تعدي
عمومی توغل تعدي
عمومی سيء تعدي
عمومی ظلم تعدي
عمومی اضطهد تعدي کردن
عمومی تعديل تعديل
عمومی تعديل , تنظيم تعديل
عمومی تنظيم تعديل
عمومی سوء التوافق تعديل وتنظيم غلط
عمومی قابل للتعديل تعديل پذير
عمومی بلل تعديل کردن
عمومی بلل , عدل , کيف , معتدل , نظم تعديل کردن
عمومی عدل تعديل کردن
عمومی كيف تعديل کردن
عمومی معتدل تعديل کردن


 

مترجم سریع آنلاین