ترجمه و معنی تکبر در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی متاثر اميخته با ناز و تکبر
عمومی ارتفاع تکبر
عمومی ارتفاع , تصنع , تکبر , طوق , فکر , وقاحة تکبر
عمومی تصنع تکبر
عمومی تكبر تکبر
عمومی طوق تکبر
عمومی فكر تکبر
عمومی وقاحة تکبر


 

مترجم سریع آنلاین