کلمات نزدیک

ترجمه و معنی حماقت در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی بلاهة حماقت
عمومی بلاهة , جنون , حماقة حماقت
عمومی جنون حماقت
عمومی حماقة حماقت
عمومی بَلادة حماقت

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی وديع حليم
عمومی ملحمة حماسه
عمومی حَماس حماسه
عمومی ملحمة حماسه
عمومی بطولي حماسي
عمومی بطولي , ملحمة حماسي
عمومی ملحمة حماسي
عمومی حارُّ الدم حماسي
عمومی متحمس حماسي
عمومی متّقد حماسي
عمومی محرض حماسي
عمومی مُندَفِع حماسي
عمومی ملحمة الصمود حماسه استقامت
عمومی ملحمة الصمود حماسه پايداري
عمومی ملحمة حسينية حماسه حسيني
عمومی خِطابُ تحريضي سخنراني حماسي و پرشور
عمومی خِطابُ تحريضي سخنراني حماسي و پرشور
عمومی خطبة حماسية سخنراني حماسي
عمومی تسطير الملاحم رقم زدن حماسه ها
عمومی تَحمَّس حماسه ‌ سرايي كرد
عمومی دجل حليه گري

 _
 

مترجم سریع آنلاین