کلمات نزدیک

ترجمه و معنی حماقت در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی بلاهة حماقت
عمومی بلاهة , جنون , حماقة حماقت
عمومی جنون حماقت
عمومی حماقة حماقت

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی طامح حروف حلقي
عمومی وديع حليم
عمومی دجل حليه گري
عمومی ملحمة حماسه
عمومی بطولي حماسي
عمومی بطولي , ملحمة حماسي
عمومی ملحمة حماسي
عمومی تسطير الملاحم رقم زدن حماسه ها


 

مترجم سریع آنلاین