ترجمه و معنی سوش در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی عقب ته سوش
عمومی ورق القصدير سوش

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی الجمهورية الإشتراکية جمهوري سوسياليستي
عمومی الجمهورية الاشتراكية جمهوري سوسياليستي
عمومی مقانق سوسيس
عمومی سلامي سوسيک نمک زده
عمومی مقانق سوسيگ
عمومی الدول الإشتراكية كشورهاى سوسياليستى
عمومی الدول الاشتراكية كشورهاى سوسياليستى


 

مترجم سریع آنلاین