ترجمه و معنی سوش در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی ورق القصدير سوش
عمومی عقب ته سوش

کلمات مرتبط

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی اِشتِراكي سوسياليستي
عمومی الإشتِراكية سوسياليسم
عمومی مقانق سوسيس
عمومی مقانق سوسيگ
عمومی اِشْتِراكيةٌ اسلامية سوسياليسم اسلامي
عمومی اِشْتِراكيةٌ اقتصادية سوسياليسم اقتصادي
عمومی الجمهورية الإشتراکية جمهوري سوسياليستي
عمومی الجمهورية الاشتراكية جمهوري سوسياليستي
عمومی ديمقراطية اجتماعية ‌ ( اشتراكية ) دمكراتيك سوسياليسم
عمومی معسكر اشتراكي اردگاه سوسياليسم
عمومی اشتراكية نقابية سوسياليسم صنفي
عمومی اِشْتِراكيةٌ نقابية سوسياليسم صنفي
عمومی اِشْتِراكيةٌ عربيه سوسياليسم عربي
عمومی سلامي سوسيک نمک زده

 _
 

مترجم سریع آنلاین