کلمات نزدیک

ترجمه و معنی عنوان در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی أدْلي بِـ ( أبدي ) را عنوان کرد
عمومی ادلي بـ ( ابدي ) را عنوان کرد
عمومی عنوان صفحه عنوان کتاب
عمومی تعليق عنوان
عمومی تعليق , رييس , صفة , عنوان , لقب , موضوع عنوان
عمومی رييس عنوان
عمومی صفة عنوان
عمومی عنوان عنوان
عمومی لقب عنوان
عمومی موضوع عنوان
عمومی تعليق عنوان دادن
عمومی عنوان عنوان دادن به
عمومی دكتوراه عنوان دکتري
عمومی دکتوراه عنوان دکتري
عمومی قديس عنوان روحانيون مثل حضرت که در اول اسم انها ميايد ومخفف ان ست است
عمومی نحة عنوان روي پاکت
عمومی لورد عنوان لردي دادن به
عمومی عنوان عنوان نوشتن
عمومی نحة عنوان نوشته روي چيزي
عمومی عنوان عنوان گذاري
عمومی طائفة لقب يا عنوان


 

مترجم سریع آنلاین