کلمات نزدیک

ترجمه و معنی عنوان در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی تعليق عنوان
عمومی تعليق , رييس , صفة , عنوان , لقب , موضوع عنوان
عمومی رييس عنوان
عمومی صفة عنوان
عمومی عنوان عنوان
عمومی لقب عنوان
عمومی موضوع عنوان
عمومی رَمزُ عنوان
عمومی عنوانُ عنوان
عمومی سَجَّلَ ( فلآنا كعضو ) را به عنوان عضو پذيرفت
عمومی تعليق عنوان دادن
عمومی عنوان عنوان دادن به
عمومی دكتوراه عنوان دکتري
عمومی دکتوراه عنوان دکتري
عمومی قديس عنوان روحانيون مثل حضرت که در اول اسم انها ميايد ومخفف ان ست است
عمومی نحة عنوان روي پاکت
عمومی أدْلي بِـ ( أبدي ) را عنوان کرد
عمومی ادلي بـ ( ابدي ) را عنوان کرد
عمومی عنوان صفحه عنوان کتاب
عمومی أدلي بـ ( أبدي ) را عنوان كرد
عمومی أسماه السلام با عنوان صلح از آن ياد كرد آن را صلح ناميد
عمومی بِصِفة به عنوان
عمومی بِصِفة استشارية به عنوان مشاورت
عمومی بِصِفة استشارية به عنوان مشاور
عمومی بِصِفة ‌ مستشار به عنوان مشاور

کلمات مرتبط


 _
 

مترجم سریع آنلاین