کلمات نزدیک

ترجمه و معنی محصنه در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی زنا زناي محصن يا محصنه

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی قديس جزو مقدسين واولياء محسوب داشتن
عمومی زنا زناي محصن يا محصنه
عمومی لايدرك غير محسوس
عمومی لايدرک غير محسوس
عمومی مخفي غير محسوسغ
عمومی احسب محسوب داشتن
عمومی براءة الاختراع محسوس
عمومی براءة الاختراع , عاقل , مقدر , ملموس , هائل محسوس
عمومی عاقل محسوس
عمومی مقدر محسوس
عمومی ملموس محسوس
عمومی هائل محسوس
عمومی ملمس محسوس شدن
عمومی موة محشر


 

مترجم سریع آنلاین