کلمات نزدیک

ترجمه و معنی مشاهده در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی ملاحظة مشاهده
عمومی تنظير مشاهده
عمومی مشاهد مشاهده ‌ كننده
عمومی لابوادر للحل هيچ اثري از راه ‌ حل مشاهده نمي ‌ شود
عمومی ناظور دوربين زير دريايي مخصوص مشاهده اشياء روي سطح اب
عمومی لاحَ مشاهده شد
عمومی لايدرك غير قابل مشاهده
عمومی لايدرک غير قابل مشاهده
عمومی فحم مشاهده قوه ادراک
عمومی ارتأى مشاهده كرد
عمومی رَأي مشاهده كرد
عمومی رَأَي رأي ( رؤية ) العين مشاهده كرد
عمومی رَمَقَ مشاهده كرد
عمومی لَحظَ مشاهده كرد
عمومی نظر مشاهده كرد
عمومی ارتاي مشاهده کرد
عمومی اِرتَأي مشاهده کرد
عمومی ادرك مشاهده کردن
عمومی ادرک , انظر , شاهد , لاحظ مشاهده کردن
عمومی انظر مشاهده کردن
عمومی شاهد مشاهده کردن
عمومی لاحظ مشاهده کردن
عمومی مراقب مشاهده کننده
عمومی مخفي غيرقابل مشاهده
عمومی جدير بالملاحظة قابل مشاهده

 _
 

مترجم سریع آنلاین