کلمات نزدیک

ترجمه و معنی مشاهده در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی ناظور دوربين زير دريايي مخصوص مشاهده اشياء روي سطح اب
عمومی لايدرك غير قابل مشاهده
عمومی لايدرک غير قابل مشاهده
عمومی مخفي غيرقابل مشاهده
عمومی جدير بالملاحظة قابل مشاهده
عمومی ملاحظة مشاهده
عمومی فحم مشاهده قوه ادراک
عمومی ارتاي مشاهده کرد
عمومی اِرتَأي مشاهده کرد
عمومی ادرك مشاهده کردن
عمومی ادرک , انظر , شاهد , لاحظ مشاهده کردن
عمومی انظر مشاهده کردن
عمومی شاهد مشاهده کردن
عمومی لاحظ مشاهده کردن
عمومی مراقب مشاهده کننده


 

مترجم سریع آنلاین