کلمات نزدیک

ترجمه و معنی مشحون در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی أَترَعَ مشحون ( لبريز ) کرد
عمومی اترع مشحون ( لبريز ) کرد

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی رومانسي مشتق از زبان لا تين
عمومی كشك مشتق از < کوشک فارسي > کلا ه فرنگي
عمومی کشک مشتق از < کوشک فارسي > کلا ه فرنگي
عمومی اشتق مشتق شدن
عمومی اشتق , فرع مشتق شدن
عمومی فرع مشتق شدن
عمومی اشتق مشتق کردن
عمومی حامض البربتيورية مشتقات اسيد باربيتوريک که بعنوان داروي مسکن وخواب اورتجويز ميشود
عمومی تفاضل مشتقه
عمومی تدليك مشتمال دادن
عمومی تدليک مشتمال دادن
عمومی حفنة مشتي
عمومی حفنة عملية مشتي مزدور


 

مترجم سریع آنلاین