ترجمه و معنی مشروطه در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی الحكم الدستوري حکومت مشروطه
عمومی الحکم الدستوري حکومت مشروطه
عمومی شرطي مشروطه

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی أجراءٌ تَحَفُّظي اقدام محافظه کارانه ( مشروط )
عمومی اجراء تحفظي اقدام محافظه کارانه ( مشروط )
عمومی استسلام مقيد بشروط تسليم شدن مشروط
عمومی استسلام مقيد بشروط توافق مشروط
عمومی استسلام مقيد بشروط سازش مشروط
عمومی استسلام مقيد بشروط صلح مشروط
عمومی مطلق غير مشروط
عمومی صالة مشروبفروشي
عمومی صالة , صالون مشروبفروشي
عمومی صالون مشروبفروشي
عمومی جلاب مشروبي معطر مرکب از جين و رم و اب پرتغال
عمومی مطارد مشروبي که بدرقه نوشابه اي باشد
عمومی حريص مشروح
عمومی تفاصيل الأنباء مشروح اخبار
عمومی تفاصيل الانباء مشروح اخبار
عمومی استفاض مشروحاً به آن پرداخت
عمومی محدودة مشروط
عمومی محدودة , موقت , موهل , نهائي مشروط
عمومی موقت مشروط
عمومی موهل مشروط
عمومی نهائي مشروط
عمومی غير ثابت مشروط بشرايط معيني
عمومی شمبانيا نام مشروبي که در شامپاني فرانسه تهيه ميشود
عمومی التماس وعده مشروط


 

مترجم سریع آنلاین