کلمات نزدیک

ترجمه و معنی معشوقه در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی ماسوشية لذت بردن از جور وجفاي معشوق يا معشوقه
عمومی بنت معشوقه
عمومی بنت , حبيب , حصان , حيوان اليف , عشيقة , هب معشوقه
عمومی حبيب معشوقه
عمومی حصان معشوقه
عمومی حيوان اليف معشوقه
عمومی عشيقة معشوقه
عمومی هب معشوقه


 

مترجم سریع آنلاین