کلمات نزدیک

ترجمه و معنی ناز در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی متاثر اميخته با ناز و تکبر
عمومی شراع با ناز وعشوه حرکت کردن
عمومی تصنع ناز
عمومی لاطف ناز ونياز کردن

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی جمرة رنگ نارنجي مايل به قرمز
عمومی برتقال نارنجي
عمومی يوسفي نارنگي
عمومی خطا نارو زدن ( در بازي )
عمومی ظالم ناروا
عمومی ظالم , غير شرعي , مرفوض ناروا
عمومی غير شرعي ناروا
عمومی مرفوض ناروا
عمومی دردار نارون قرمز
عمومی حساس نازک نارنجي


 

مترجم سریع آنلاین