کلمات نزدیک

معنی ناز در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی متاثر اميخته با ناز و تکبر
عمومی شراع با ناز وعشوه حرکت کردن
عمومی تصنع ناز
عمومی لاطف ناز ونياز کردن

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی


 

مترجم سریع آنلاین