کلمات نزدیک

ترجمه و معنی ناز در فرهنگ لغت فارسی-عربی

موضوع معنی متن اصلی
عمومی تصنع ناز
عمومی متاثر اميخته با ناز و تکبر
عمومی شراع با ناز وعشوه حرکت کردن
عمومی رَغد ناز و نعمت
عمومی لاطف ناز ونياز کردن

کلمات نزدیک

موضوع معنی متن اصلی
عمومی برتقال نارنجي
عمومی يوسفي نارنگي
عمومی ظالم ناروا
عمومی ظالم , غير شرعي , مرفوض ناروا
عمومی غير شرعي ناروا
عمومی مرفوض ناروا
عمومی زَهوق ناروا
عمومی خطا نارو زدن ( در بازي )
عمومی دردار نارون قرمز
عمومی تَخرَّص على ناروا گفت به
عمومی جمرة رنگ نارنجي مايل به قرمز
عمومی حساس نازک نارنجي
عمومی إساءَةٌ ‌ استخدام المنصب استفاده ناروا از پست و موقعيت
عمومی أَساءَ الاستخدام استفاده ناروا كرد
عمومی أَساءَ الاستعمال استفاده ناروا كرد
عمومی ألصَقَ به تهمة برچسب ناروا بر او زد

 _
 

مترجم سریع آنلاین